SET 8.ศาลพระภูมิเสานาคใหญ่สุด + ศาลตายายใหญ่แฝดจัมโบ้ พร้อมแท่นไหว้

ขนาดศาลพระภูมิ : จานรอง 120x120 cm ฐานล่าง 80x80 cm สูง 310 cm

ขนาดศาลตายาย : จานรอง 100x100 cm ฐานล่่าง 66x54 cm สูง 190 cm