องค์พระพรหม ทองเหลือง 12 นิ้วปิดทองแท้ พิมพ์ใหญ่ พระพักรูปไข่

แขนกาง แขนชนแขน ื 49 cm  สูงทั้งองค์  73 cm