องค์พระพรหมทองเหลืองปิดทองแท้ 19/20 นิ้ว พิพมิ์ใหญ่

เหมาะกับศาลพระพรหม 24 นิ้ว และศาลพระพรหม 19 นิ้ว

หน้าตัก 20  ฐานล่าง 21 นิ้ว ความสูงทั้งองค์ 37 นิ้ว แขนกาง แขนชนแขน 28 นิ้ว