รับตั้งศาลพระภูมิ, พระพรหมศาลเจ้าที่, เบิกพระธรณี,จัดงานถูกต้องตามหลักพิธี

,