ศาลพระภูมิโมเดิล ชนิดศาลเดียว พร้อมแท่นใหว้ผลไม้  

ขนาดศาล : จานรอง 69x69 cm ฐานล่าง 36x36 cm สูง 230 cm

ไม่รับแท่นไหว้ ลด 1500 บาท

ราคารวมแท่นไหว้ 18900 บาท