ศาลพระภูมิโมเดิร์น ชนิดศาลเดียว พร้อมแท่นใหว้ผลไม้  

ขนาดศาล : จานรอง 69x69 cm ฐานล่าง 36x36 cm สูง 230 cm