ศาลพระพรหม 9 นิ้ว ทรงองค์พระ 

พร้อมศาลตายาย พร้อมแท่นใหว้