ศาลพระภูมิเสาพญานาค  หัวทรงวัดพระแก้ว  เนสนาคใหญ่ จาน 130 cm

พร้อมแท่นใหว้ลายมังกร  

พร้แมส่งฟรี กรุงเทพบริมลฑล