ศาลตายายแฝดโสนน้อย

ขนาด จานรอง 82x85 cm ฐานล่าง 68 x 54 cm สูงที้งหลัง 170 cm

สี ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง หรือสีอื่นๆ