B1.M ศาลพระภูมิเสานาคกลาง+พร้อมแท่น

ขนาดศาล : จานรอง 110x110 cm ฐานล่าง 50x50 cm สูง 280 cm

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง