ศาลตายายโสนน้อย 

ขนาด จานรอง 65 x 75 cm  ฐานล่าง 53 x 53 cm สูง 165 cm