ศาลตายายแฝดโสน (กลาง) 

ขนาด จานรองฐาน 82 x 85 cm

       ฐานล่าง 68 x 54 cm

       สูงทั้งหมด 170 cm