A4/1 ศาลพระภูมิเสามังกรกลาง

 สี :  ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

 ขนาดศาล : จานรอง 90x90 cm ฐานล่าง 45x45ซม.ความสูง 260 ซม.