D10 ศาลตายายเรือนเศรษฐี 3 ยอด ยกเรือน

ขนาดศาล : จานรอง 90x90 cm ฐานล่าง 68x54 cm 

สี : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง