PBK14 : ศาลพระพรม 14 นิ้ว 2 ชั้น ฐานบัว ยอดตะเกียง พร้อมแท่นไหว้

ขนาดศาล : จานรอง 92x92 cm ฐานล่าง 120x120 cm สูง 325 cm

ขนาดแท่นไหว้ : จานรอง 77x65 cm ฐานล่าง 38x38 cm สูง 80 cn

ราคาพร้อมแท่นไหว้