ศาลพระพรหม โมเดิร์นขนาด 9 นิ้ว

พร้อมตายายใหญ่  พร้อมโต๊ะหน้าใหว้ผลไม้่