ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร 

จาน 100x100