ศาลพระภูมิเบญ 5 ยอด

จานเลือกได้ตั้งแต่ 150-174 cm ฐานล่าง 135 x 135 cm งานสั่งผลิต 1 เดือน เลือกสีได้