SET 4 ศาลพระภูมิเสาเทวา พร้อม ศาลตายายใหญ่

ขนาดศาลพระภูมิ  :  จานรองศาล 100 x 100 cm  ฐานล่าง 45x45 cm สูง 260 cm

ขนาดศาลตายาย :  จานรองศาล ตายา 90X90 cm ฐานล่าง 90x90 cm สูง 181 cm